LAJM TRONDITES Historiani i njohur shqiptar trondit me deklaraten e tij per UCK-ne “UCK-ja nuk ka qene e paster”

Historiani Jusuf Buxhovi, në një inter,vistë të emisio nit Rubikon, u ftua të flas rreth disa tem,avë shumë të ndi,shme në opinio,nin publik. Kryesisht u disku,tua rreth v rhh asi,es së 102 anëtarëve të LDK’së pas Iufj,tës dhe marrja e pusht,etit nga UÇK’së pas Iufj,tës ishte një p uç.Në interv,istë e sipër, Buxhovi tha se UÇK’ja nuk i,shte e pastër sepse janë v rhh ar,ë mbi 100 zyrta,rë të LDK’së.“UÇK’ja nuk ka qenë e pas,tër. Ka qenë e drejtë, por ka pas,ur shumë gjëra të kë qi,ja. Janë v rhh ar,ë mbi 100 zyrta,rë të LDK’së”, ka th,ënë Buxhovi.Shkrimtari Buxhovi gjithashtu ka komen,tuar edhe ndërkom,bëtarët dhe rezolutën 1244.

“Në Kosovë ka ndo,dh një fenomen shumë inte,resant sepse faktori ndërkom,bëtarë është kujdes që Rezol,uta 1244 të sjellë një infras,trukturë demokratike në një shtet të lirë ku çli,rimi të kthe,het në liri dhe çlirimi të kape,t nga çlirimtar,ët dhe për këtë fajin më të madh e kanë fakt,ori ndërkombëtar”,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *