UIet DËNlMl maksimal për Arjan Tasen, ja se sa heqje lirie RREZlKON tashmë

Ak uza ndaj komisarit Arjan Tase që përp lasi për vd ekje 7-vjeçaren, është vr a sje me dashje parashikuar nga neni 76 që shkon deri në 20 vite bu rg im.

Vr as je me dashje indirekte është e sqaruar në komentarin e Kodit Penal, që interpretohet:

Vr as je me dashje sepse ka hyrë me dashje në zonë të ndaluar dhe ka shkaktuar vr as je.

Vr as ja me dashje dë no het me 10-20 vite bu rg, ndërsa vr as je me dashje indirekte dë nohet me 10-15 vite bu rg.

Published
Categorized as Lajme

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *