Harrojeni varfërinë, Rama: Porti i Durrësit do ta ndryshojë përgjithmonë Shqipërinë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e cilësoi ndë rtimin e portit turistik të Durrësit, si m undësinë që jo vetëm qyteti ku do të bëhet ky i nvestim, por e gjithë Shqipëria të nd ryshojnë njëherë e përgjithmonë.

I pr anishëm në nënshkrimin e Me morandumit të Mirëkuptimit midis “Ea gle Hi lls Re al Es tate De velopment” sh p k dhe “Albanian Se aports De velopment Co mpany” sh.a,

kryeministri tha se nëse he dh i m sytë sot dhe shohim Malin e Zi, ku kanë rr ogat më të larta në ra jon, duhet të kuptojmë se gjithçka nisi nga “Po rt of Mo nte Ne gro”.

Published
Categorized as Lajme

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *